Abiks kutseõpetaja enesehindamisel
European_Commission.svg 

Oled  avanud enesehindamise töövahendi, mis aitab sul hinnata oma õpetamispädevusi ja teha enda arenguks vajalikke järeldusi. Töövahend võimaldab sul hinnata õppe kavandamise, läbiviimise ja hindamise pädevusi.

Töövahendis toodud väidetele saad valida mitme vastusevariandi vahel. Väidete hulgast vali need, mis iseloomustavad sinu praegusi teadmisi ja oskusi.

Tulemused jäävad ainult sinu teada ja neid saad kasutada enda arendamise kavandamiseks.Tulemusi saad kasutada ka arengumapi koostamiseks, kui oled teel kutse taotlemise poole.

Kavandan õppeaasta tegevused...
koostöös kolleegidega, arvestades tööülesandeid, kooli arengukava tegevuskava ja tööplaani. Teen ettepanekuid kooli tööplaani täiendamiseks. Nõustan kolleege tegevuste kavandamisel.
koostöös kolleegidega, arvestades tööülesandeid
juhendamisel, arvestades tööülesandeid
koostöös kolleegidega, arvestades tööülesandeid, kooli arengukava tegevuskava ja tööplaani
Kavandan õppetöö...
juhendamisel, lähtuvalt mooduli rakenduskavast
koostöös kolleegidega lähtuvalt õppekavast ja sellega seonduvatest dokumentidest, õppekava õpiväljunditest ja mooduli rakenduskavast. Arvestan sihtrühma eripäraga.  Nõustan kolleege õppetegevuse planeerimisel
koostöös kolleegidega lähtuvalt õppekava õpiväljunditest ja mooduli rakenduskavast, arvestades sihtrühma eripäraga
koostöös kolleegidega lähtuvalt õppekavast ja sellega seonduvatest dokumentidest, õppekava õpiväljunditest ja mooduli rakenduskavast. Arvestan sihtrühma eripäraga
Kavandan õpet...
juhendamisel, lähtudes mooduli rakenduskavast
lähtudes mooduli rakenduskavast,arvestades õpilase individuaalsusegavõtmepädevuste ja lõimingutega.
lähtudes õppekava ja mooduli õpiväljunditest, arvestades sihtrühmaga
lähtudes mooduli rakenduskavast, arvestades õpilase individuaalsusega võtmepädevuste ja lõimingutega. Nõustan kolleege õppekavandamisel.
Kavandan mooduli rakendamise...
koostöös kolleegidega, kohandan vajadusel rakenduskava, arvestades õpiväljundeid ning sihtrühmavajadusi.
koostöös kolleegidega, kohandan vajadusel rakenduskava, arvestades õpiväljundeid ning sihtrühma vajadusi, õppija individuaalset eripära ja lõimingu aspekte.
juhendamisel, lähtudes olemasolevast mooduli rakenduskavast
koostöös kolleegidega, kohandan vajadusel rakenduskava, arvestades õpiväljundeid ning sihtrühma vajadusi, õppija individuaalset eripära ja lõimingu aspekte. Nõustan kolleege mooduli rakendamise kavandamisel ja kohandamisel.
Valin sobiva õppevara...
mis toetab õpiväljundite saavutamist, õppimist ja õppija arengut
juhendamisel
mis toetab õpiväljundite saavutamist, õppimist ja õppija arengut. Koostan, kohandan või uuendan õppevara.
mis toetab õpiväljundite saavutamist, õppimist ja õppija arengut. Koostan, kohandan või uuendan õppevara. Nõustan kolleege õppevara koostamisel ja kasutamisel.
Kavandan hindamiskriteeriumitest lähtuva, õppimist toetava kujundava hindamise…
iseseisvalt
juhendamisel
õppijate võtmepädevuste arengut arvestades. Planeerin õppija arenguvajaduse määratlemiseks eelhindamise. Selgitan, juhendan ja toetan õpetajaid/juhendajaid kujundava hindamise planeerimisel.
õppija arenguvajadust arvestades. Selgitan õppimise osapooltele kujundavat hindamist.
Kavandan mooduli õpiväljunditest lähtuva kokkuvõtva hindamise....
koostöös kolleegidega
juhendamisel
iseseisvalt või koostöös kolleegidega. Selgitan õppimise osapooltele kokkuvõtva hindamise kavandamist.
iseseivalt või koostöös kolleegidega. Juhendan ja toetan õpetajaid/juhendajaid kokkuvõtva hindamise kavandamisel.
Annan õppijatele kujundavat tagasisidet...
lähtudes kavandatust, arvestades õppijate eripäraga. Annan motiveerivat ja arengut toetavat tagasisidet õppeprotsessi vältel, kasutades eesmärgipäraselt erinevaid õppimist ja õppija enesehindamist toetavaid hindamismeetodeid. Selgitan õppijatele kujundavat hindamist lähtuvalt mooduli õpiväljunditest.
lähtudes kavandatust
lähtudes kavandatust, arvestades õppijate eripäraga. Selgitan õppijatele kujundavat hindamist lähtuvalt mooduli õpiväljunditest.
Hindan õpiväljundite saavutatust...
juhendamisel
lähtuvalt kavandatust, rakendades erinevaid meetodeid ning kaasates õppijad. Nõustan kolleege osapoolte kaasamises hindamisse. Analüüsin tagasisidest lähtuvalt hindamismeetodite- ja kriteeriumite asjakohasust õpiväljundite saavutamisel. Täiendan mooduli rakenduskava koos kolleegidega, nõustan kolleege hindamismeetodite valimisel. Viin läbi väljundipõhise hindamise ja õppija arengu teemal koolitusi.
lähtuvalt kavandatust
lähtuvalt kavandatust, rakendades erinevaid meetodeid ning kaasates õppijad. Kogun tagasisidet hindamismeetodite- ja kriteeriumite asjakohasuse kohta ning teen ettepanekuid hindamise parendamiseks mooduli rakenduskavas.
Kujundan säästva ja ohutu, õpiväljunditest lähtuva füüsilise õpikeskkonna (õpperuumi kujundus, paigutus, stendid, tabelid, ms)...
koostöös kolleegidega, arvestades sihtrühmaga. Tegutsen ohuolukorras ja annan esmaabi vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele. Järgin töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
koostöös kolleegidega, arvestades õppija eripära Tegutsen ohuolukorras ja annan esmaabi vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele. Järgin töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
kolleegide abiga. Tegutsen ohuolukorras ja annan esmaabi vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele. Järgin töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
koostöös kolleegidega, arvestades õppija eripära. Nõustan kolleege. Tegutsen ohuolukorras ja annan esmaabi vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele. Järgin töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
Kujundan õppimist ja õppija arengut toetava vaimse õpikeskkonna(õppeprotsess, meetodid, metoodika, õpistiilid)...
arvestades sihtrühmaga. Lahendan probleeme ja konflikte iseseisvalt.Vajadusel kaasan kolleege, spetsialiste ja lapsevanemaid.
arvestades sihtrühma ja õppija individuaalsusega. Lahendan probleeme ja konflikte , arvestades õppijate või grupi eripära. Vajadusel kaasan kolleege, spetsialiste ja lapsevanemaid.
juhendamisel. Lahendan tekkinud probleemid, kaasates kolleege ja spetsialiste.
arvestades sihtrühma ja õppija individuaalsusega.Nõustan kolleege vaimse õpikeskkonna kujundamisel. Lahendan probleeme ja konflikte. Juhin tegevusi, arvestades õppijate või grupi eripära. Vajadusel kaasan kolleege, spetsialiste ja lapsevanemaid. Analüüsin konfliktolukordi ning õpin sellest.
Kujundan õppimist ja õppija arengut toetava sotsiaalse õpikeskkonna (õppimisel valitsev mikrokliima, suhted, tähelepanuavaldused, positiivne toetamine)......
juhendamisel
arvestades sihtrühmaga
arvestades sihtrühma ja õppija individuaalsusega
arvestades sihtrühma ja õppija individuaalsusega. Nõustan kolleege sotsiaalse õpikeskkonna kujundamisel.
Toetan õppijat väärtushoiakute kujunemisel...
oma tegevuse ja isikliku eeskujuga. Toetan kolleegide väärtushoiakute kujunemist.
oma tegevuse ja isikliku eeskujuga
Märkan õppija erisusi...
vajadusel rakendan individuaalset õppekava
vajadusel kohandan õpet, koostan koostöös õppija ja tugispetsialistidega individuaalse õppekava
vajadusel küsin kolleegilt nõu
selgitan välja õppija või õppegrupi erisused ja arenguvajadused. Kaasan tugimeetmete kavandamisel spetsialiste ja nõustan kolleege.
Viin õpet läbi..
juhendamisel, lähtudes mooduli rakenduskavast
lähtudes mooduli rakenduskavast, arvestades sihtrühma vajadusi, õppija individuaalset eripära ja lõimingut. Kasutan planeeritud õppe- ja hindamismeetodeid ja õppevara.
lähtudes mooduli rakenduskavast, arvestades sihtrühma eripäraga. Kasutan planeeritud õppe- ja hindamismeetodeidning õppevara.
lähtudes mooduli rakenduskavast, arvestades sihtrühma vajadusi, õppija individuaalset eripära ja lõimingut. Kasutan planeeritud õppe- ja hindamismeetodeid ja õppevara. Nõustan kolleege õppe läbiviimisel.
Toetan õppijate õpimotivatsiooni arengut...
neid julgustades ja tunnustades
individuaalselt, soodustades eduelamust. Püstitan õppeülesandeid lähtuvalt õpiväljunditest ja sihtrühma varasematest teadmistest ja oskustest.
püstitades õppeülesandeid lähtuvalt õpiväljunditest ja sihtrühmavarasematest teadmistest ja oskustest.
individuaalselt, soodustades eduelamust. Püstitan õppeülesandeid lähtuvalt õpiväljunditest ja sihtrühma varasematest teadmistest ja oskustest. Nõustan kolleege õppija õpimotivatsiooni toetamisel.
Toetan elukestva õppe võtmepädevuste arengut....
lähtudes mooduli õpiväljunditest
lähtudes õppekava ja mooduli õpiväljunditest
lähtudes õppekava ja mooduli õpiväljunditest. Nõustan kolleegeelukestva õppe võtmepädevuste lõimimisel.
Reflekteerin oma tööd…
tuues välja oma õnnestumised ja arenguvajadused
juhendamisel
kasutades erinevaid refleksioonimeetodeid
Küsin oma tööle õppimise osapooltelt tagasisidet…
juhendamisel
regulaarselt
regulaarselt. Reflekteerin oma tööd regulaarselt koos õppijate, kolleegide, juhiga.
Analüüsin oma tegevust…
regulaarselt, lähtuvalt kehtestatud kompetentsusnõuetest ning toetudes refleksioonile ja tagasisidele
juhendamisel
regulaarselt, toetudes tagasisidele
Sean endale konkreetsed arengueesmärgid….
juhendamisel
iseseisvalt, lühiajaliselt
lähtudes enese arenguvajadusest
Kavandan enda arengut kutseõpetajana...
juhendamisel
tuginedes eneseanalüüsile. Õpin kolleegide parimatest praktikatest ning jagan ja arutan erialaseid ja õpetajatöö kogemusi.
iseseisvalt, toetudes oma tegevuse analüüsile. Õpin kolleegide parimatest praktikatest.
tuginedes eneseanalüüsile. Õpin kolleegide parimatest praktikatest ning jagan ja arutan erialaseid ja õpetajatöö kogemusi. Nõustan ja koolitan kolleege, lähtudes nende koolitusvajadustest.
Kirjuta, kas test andis inspireerivat mõtteainet.
{"name":"Abiks kutseõpetaja enesehindamisel Oled  avanud enesehindamise töövahendi, mis aitab sul hinnata oma õpetamispädevusi ja teha enda arenguks vajalikke järeldusi.Töövahend võimaldab sul hinnata õppe kavandamise, läbiviimise ja hindamise pädevusi.Töövahendis", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q6IP4T4","txt":"Kavandan õppeaasta tegevused..., Kavandan õppetöö..., Kavandan õpet...","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker