Test je kennis over omgevingsvergunningen

Ik werk aan een zorgwoning binnen het bestaande bouwvolume van een eengezinswoning …
Ik dien hiervoor een omgevingsvergunningsaanvraag in
Ik doe hiervoor een melding
Ik start de werken: de werken zijn noch vergunningsplichtig, noch meldingsplichtig
Een stedenbouwkundig attest …
Toetst de vergunbaarheid van een project
Is een louter informatief uittreksel uit het plannen- en vergunningsregister
Bestaat niet meer, en kan dus niet meer worden aangevraagd
Ik werk aan een omgevingsvergunningsaanvraag waarbij het perceel gelegen is binnen de contour van een RUP in opmaak. De procedure voor het RUP is lopende en het ontwerp van RUP werd al voorlopig vastgesteld. Welke invloed kan de voorlopige vaststelling hebben op de beoordeling van mijn omgevingsvergunningsaanvraag?
Geen, tot het RUP definitief is vastgesteld en van kracht is
Ik kan in mijn aanvraag anticiperen op nieuwe, voor mijn project gunstigere voorschriften van het voorlopig vastgestelde RUP
De gemeente kan, op basis van het voorlopig vastgestelde RUP, de vergunningsaanvraag weigeren
Ik heb een dossier waar een exploitatie plaatsvindt, milieuklasse 3. Ik dien dit dossier in bij …
De gemeente
De provincie
Het gewest
Is er een inhoudelijke screening vereist van een vergunningsdossier in de fase van volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek?
Soms, op initiatief van de GOA
Nooit
Enkel bij een projectMERscreening
Het omgevingvergunningsdecreet ...
Regelt enkel de procedure
Vervangt alle voorgaande uitvoeringsbesluiten
Regelt de werking van het omgevingsloket
Ik werk aan een omgevingsvergunningsaanvraag waarbij het perceel gelegen is binnen de contour van een BPA. Het BPA is ouder dan 15 jaar en de gemeente plant de opmaak van een RUP. De procedure voor het RUP is pas opgestart en zit in een vooroverlegfase. Welke voorschriften volg ik?
Ik moet wachten tot de voorschriften van het nieuwe RUP gekend zijn
De voorschriften van het BPA zijn strikt te volgen, tot het RUP definitief is vastgesteld en van kracht is
Ik kan eventueel afwijken van het BPA
0
{"name":"Test je kennis over omgevingsvergunningen", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBDBK45CY","txt":"Ik werk aan een zorgwoning binnen het bestaande bouwvolume van een eengezinswoning …, Een stedenbouwkundig attest …, Ik werk aan een omgevingsvergunningsaanvraag waarbij het perceel gelegen is binnen de contour van een RUP in opmaak. De procedure voor het RUP is lopende en het ontwerp van RUP werd al voorlopig vastgesteld. Welke invloed kan de voorlopige vaststelling hebben op de beoordeling van mijn omgevingsvergunningsaanvraag?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker