Θεματική Ενότητα 5 Αυτοαξιολόγηση

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για την φωτιά και τις φλόγες είναι ΛΑΘΟΣ;
Η φωτιά είναι χημική αντίδραση.
Η καύση συμβαίνει όταν καύσιμη ή άλλου είδους ύλη αντιδρά ταχέως με το οξυγόνο.
Σε ένα σημείο της αντίδρασης καύσης, που ονομάζεται σημείο ανάφλεξης, παράγονται φλόγες.
Οι φλόγες δεν αποτελούνται από διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμούς.
“………” είναι η ακτινοβολία που παράγεται από τα αέρια που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της καύσης όταν η καύσιμη ύλη φθάσει στο σημείο ανάφλεξης. Εφόσον συνυπάρχουν τα 3 βασικά στοιχεία της καύσης, καύσιμη ύλη, οξυγόνο και θερμότητα, είναι ορατή.
Αέριο
Φλόγα
Θερμότητα
Καπνός
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές είναι ΛΑΘΟΣ;
Οι δασικές πυρκαγιές είναι η πιο μεγάλη απειλή για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην Ευρώπη.
Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρωπογενή ή φυσικά αίτια.
Η πτώση κεραυνών είναι η σπανιότερη αιτία δασικών πυρκαγιών..
Δασική πυρκαγιά είναι η μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη καύση που έχει ως συνέπεια την καταστροφή των φυσικών καύσιμων υλών.
Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στο Σύστημα Ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων για τα Αίτια Πυρκαγιών European Fire Database Fire Cause classification?
Φυσικά Αίτια
Ατύχημα
Αμέλεια
Όλα τα ανωτέρω
Οι δασικές πυρκαγιές που προκαλούνται από “…………….” (δηλαδή προκαλούνται χωρίς πρόθεση από ανθρώπους που χρησιμοποιούν φωτιά ή πυρακτωμένα αντικείμενα) είναι οι πιο συνηθισμένες στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Αμέλεια
Άγνωστα αίτια
Φυσικά αίτια
Ατύχημα
“Ο εμπρησμός με σκοπό το κέρδος” είναι το πιο συνηθισμένο κίνητρο σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετίζεται κυρίως με την δημιουργία νέων βοσκότοπων ή την αναγέννηση ήδη υπαρχόντων, ή με το κυνήγι.”
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
Η κατάσβεση δασικών πυρκαγιών είναι μια εργασία που απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη, τακτική και στρατηγική.
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
Για την γρήγορη και αποτελεσματική κατάσβεση πυρκαγιάς, τα μέσα και ο εξοπλισμός δεν είναι σημαντικά.
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
Με τη βοήθεια της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του κατάλληλου εξοπλισμού, είναι δυνατόν να προβλέψουμε μια πυρκαγιά.
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
Ποιο από τα παρακάτω είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο για την δημιουργία σχεδίου διαχείρισης δασικής πυρκαγιάς;
Χάρτες
Περιβαλλοντικοί Παράγοντες
Υλικοτεχνική Στήριξη
Όλα τα ανωτέρω
{"name":"Θεματική Ενότητα 5 Αυτοαξιολόγηση", "url":"https://www.quiz-maker.com/QBQWTIJ5H","txt":"Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για την φωτιά και τις φλόγες είναι ΛΑΘΟΣ;, “………” είναι η ακτινοβολία που παράγεται από τα αέρια που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της καύσης όταν η καύσιμη ύλη φθάσει στο σημείο ανάφλεξης. Εφόσον συνυπάρχουν τα 3 βασικά στοιχεία της καύσης, καύσιμη ύλη, οξυγόνο και θερμότητα, είναι ορατή., Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές είναι ΛΑΘΟΣ;","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker