Võrrandite ja võrratuste test

Millega võrdub võrrandi –x² + x + 2 = 0 lahendite pöördarvude korrutis?
-2
-1
-0,5
0,5
2
Missugune arvudest 4; –2; 1; 5 ja 7 ei kuulu võrratuse -2 < x ≤ 7 lahendihulka?
4
–2
1
5
7
Mitu täisarvulist lahendit on võrratusel 2021x² + x < –2020?
3
lõpmata palju
0
1
2020,5
Võrratuse 3x² – 5 > 2 mõlemad pooled korrutatakse arvuga 5. Mis juhtub võrratuse lahendihulgaga?
lahendihulk suureneb 5 korda
lahendihulk jääb samaks
lahendihulk väheneb 5 korda
lahendite hulka lisandub arv 5
lahendite hulka lisandub arv (–5)
Võrrandit -1/x+1/(1-x² )=–1 lahendamata võib öelda, et lahendiks ei sobi arv
4
0
–1
2
1
Missuguse arvu korral on arv suurem kui selle ruut?
0
3
–3
–0,05
0,05
Leidke peast võrrandi –2021(x + 2020)(2019 – x)=0 kõik lahendid.
2021
2020
–2020
2019
–2019
Ruutvõrrandi diskriminant on 2021. Sellel võrrandil
on 1 lahend
on 2 lahendit
on lõpmata palju lahendeid
lahendeid ei ole
on 2021 lahendit
Missugused arvudest –3; –2; –1; 0 ja 3 kuuluvad võrratuse x² > 4 lahendihulka?
–3
–2
–1
0
3
Missugused arvud ei kuulu võrratuse –x2 + 10 < 0 lahendihulka?
0
3
–4
3,3
2
–3,3
0
{"name":"Võrrandite ja võrratuste test", "url":"https://www.quiz-maker.com/QEFJ8Q8DD","txt":"Millega võrdub võrrandi –x² + x + 2 = 0 lahendite pöördarvude korrutis?, Missugune arvudest 4; –2; 1; 5 ja 7 ei kuulu võrratuse -2 < x ≤ 7 lahendihulka?, Mitu täisarvulist lahendit on võrratusel 2021x² + x < –2020?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker