კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის.
ორმხრივი ჩაურევლობის ხელშეკრულება საქართველოს სახელმწიფოსა და სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის.
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საერთაშორისო აღიარების ხელშეკრულება.
“საქართველოს მთავრობა და სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია ერთობლივად მოქმედებენ”
“საერო გადაწყვეტილებების მიღებისას უპირატესობა ენიჭება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას”
“ხარჯის გაღება სახელმწიფოს ხაზინიდან და ადგილობრივ თვითმმართველობათა თანხიდან სარწმუნოებრივ საქმეთა საჭიროებისათვის აკრძალულია”
1993 წელს
2002 წელს
1919 წელს
დღევანდელი რელიგიური პოლიტიკა არც ერთ რელიგიას არ ანიჭებს უპირატესობას
დღევანდელი რელიგიური პოლიტიკა უპირატესობას პროტესტანტულ ეკლესიას ანიჭებს
დღევანდელი რელიგიური პოლიტიკა ეყრდნობა კონკორდატს და უპირატესობას ანიჭებს საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას
საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ყველა წევრი ხელშეუვალია
საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ხელშეუვალია
საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ირჩევს სახელმწიფოს პარლამენტი ⅔-ის უმრავლესობით
ღმერთი აქედან უკეთესად ჩანსო
აქედან კარგი ნიავი მოდისო
აქედან კარგი ხედი მაქვსო
0
{"name":"", "url":"https://www.quiz-maker.com/QEZNELCBV","txt":"","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/CDN/83-3934942/1-01.png?sz=1200"}
Powered by: Quiz Maker