Test je basiskennis Zakelijk financieren

Welke rechtsvorm wordt niet aangeduid als inkomstenbelasting-onderneming? 

Stichting
De eenmanszaak
De ZZP'er
Natuurlijk personen van de maatschap
Welke bewering over het eigen vermogen is onjuist?
Het eigen vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden.
Het eigen vermogen is altijd positief.
Uit het eigen vermogen kunnen de schulden worden betaald.
Het eigen vermogen is niet fysiek aanwezig.
Wat gebeurt er in de balans indien een lening van € 100.000 wordt verkregen en daarmee inventaris wordt gekocht ter waarde van € 80.000?
Het eigen vermogen neemt met € 20.000 toe en het banktegoed neemt met € 20.000 toe.
De kantoorinventaris neemt met € 80.000 toe, het banktegoed neemt met € 20.000 toe en de lening neemt met € 100.000 toe.
De kantoorinventaris neemt met € 80.000 toe en de banklening neemt met € 80.000 toe. Ook neemt het banktegoed met € 20.000 toe en neemt het eigen vermogen met € 20.000 toe.
Welke stelling is juist?
Hoe hoger de cash flow des te sneller kan de rentedragende schuld (lening en bankkrediet) omlaag.
Er is geen relatie tussen de omvang en stabiliteit van de cash flow en het benodigde eigen vermogen.
Indien een bedrijf er in slaagt haar voorraden en debiteuren in de balans te verlagen, zal het eigen vermogen toenemen.
Liquide middelen behoren tot het eigen vermogen.
Welke financieringsvorm behoort niet tot het eigen vermogen?
Aandelenkapitaal
Voorziening pensioen voor de directeur/eigenaar van een BV
Reserves
Winst
Welke stelling is onjuist?
De financier die het hypotheekrecht heeft op onroerend goed mag dit onroerend goed bij een faillissement van een bedrijf (direct) verkopen.
De financier die houder is van een pandrecht op vorderingen mag bij een faillissement de vorderingen (direct) gaan incasseren.
De eigenaar van de eenmanszaak hoeft nooit borg te staan voor de vorderingen die de financier op zijn eenmanszaak heeft.
Een achtergestelde lening in de balans van een bedrijf is per definitie achtergesteld aan alle andere schulden in de balans van dat bedrijf.
Er is een verschil tussen kosten en uitgaven. Welke van de onderstaande kosten kunnen niet leiden tot een uitgave?
Afschrijvingskosten
Salarissen
Een boekverlies op verkochte inventarissen
Welke stelling is juist?
De cash flow doet het eigen vermogen toenemen.
Afschrijvingskosten worden ontvangen.
Uit de cash flow kun je een bedrag overboeken naar bijvoorbeeld je leverancier.
Een dotatie/toevoeging aan de balanspost voorzieningen doet het banktegoed niet veranderen.
Welke stelling is onjuist?
De eigenaar van een eenmanszaak is hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedrijfs- en privéschulden.
De winst van de eenmanszaak valt in box 1. Indien de eigenaar van de eenmanszaak een woonhuis in eigendom heeft, kan de rente over de hypotheek als aftrekpost in box 1 worden opgevoerd.
De eenmanszaak deponeert geen jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.
De eenmanszaak kan twee eigenaren hebben.
Welke bewering is juist?
Als de aandeelhouder geld uitleent aan de BV, dan staat dit bedrag als schuld op de balans van de BV
Als de aandeelhouder geld uitleent aan de BV, dan is sprake van een privé storting en neemt het eigen vermogen van de BV toe.
{"name":"Test je basiskennis Zakelijk financieren", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJQT1CG7U","txt":"Welke rechtsvorm wordt niet aangeduid als inkomstenbelasting-onderneming?, Welke bewering over het eigen vermogen is onjuist?, Wat gebeurt er in de balans indien een lening van € 100.000 wordt verkregen en daarmee inventaris wordt gekocht ter waarde van € 80.000?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker