ม.4_Part1

ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement (MSR)

เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

กรุณาอ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำข้อสอบ

ข้อสอบทดลองระบบสอบออนไลน์ครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้ผู้สอบมีความรู้ความเข้าใจ และข้อควรระวังในการสอบ

โดยจำลองเวลาสอบ จำนวนข้อในระบบทดลองสอบออนไลน์เป็นเพียงบางส่วนของการสอบจริง

ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งจำนวนของข้อสอบจริงให้ผู้เข้าสอบทราบก่อน

แบบทดสอบฉบับนี้มีเวลาทำข้อสอบ  40  นาที

ข้อสอบส่วนที่ 1 ทั้งหมด  30  ข้อ  ประกอบด้วย

         ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 20 ข้อ (ข้อ 1 - 20)

         ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ แบบปรนัย 10 ข้อ (ข้อ 21 - 30)

 
ข้อสอบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม)
ระดับที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน
โรงเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษา
จังหวัดของโรงเรียนปัจจุบัน
เบอร์โทรติดต่อ
Email:
*reference This sample questions are adopted from Cambridge Assessment English past-year papers and online practice tests.
 
*reference This sample questions are adopted from Cambridge Assessment English past-year papers and online practice tests.
 
Questions 1 - 10
Look at the sentences below about two wildlife filmmakers.
Read the text below to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark true on your answer sheet.
If it is not correct, mark false on your answer sheet.
 

Wildlife Filmmakers

Richard and Sonia Muller make documentaries about wildlife, particularly dangerous animals, like the big cats found in Africa. Film-making for them is a way to bring the message of the importance of understanding wildlife to international audiences, with their last film, Staying Alive, exploring relationships between lions and other wildlife in one African region. When Richard and Sonia were invited to help with a special project run by a wildlife organisation that was providing information about the falling numbers of big cats, especially lions, they immediately agreed to take part.

 

Richard grew up near a wildlife park and as a child was keen on filming what he saw. The couple were introduced at university in Cape Town, and quickly realised how much they had in common. They were both curious about the natural world and Sonia soon discovered a similar talent for filmmaking. As a child in South Africa Sonia often ran off alone to explore the wild areas surrounding her home, despite her parents’ fears.

 

When asked what they found hardest about their work, Sonia and Richard have the same answer - leaving an area and finishing a project. Sonia adds that the hours required can be hard, and things like the heat, dust, and bugs make it very tiring. The excitement of her work comes from not knowing what will happen, perhaps even discovering something new for science, while Richard takes most interest in spending time with individual animals, getting to know their character.

 

The pair visit schools around the world, and notice that students with access to lots of information don’t always have as much understanding about geography as students in countries where access is limited. “Students without the internet constantly available actually look at maps, they want to find out where they are and often end up with a better idea of place,” Richard says. A major part of their work is explaining to students the importance of a fuller understanding of various environments by studying the climate, animals and culture of a specific location.

 

If you’d like a similar career, Richard suggests studying various different areas of biology, rather than learning about the latest film- making technology, as an understanding of the natural world will last forever. The couple also give general advice for those wanting to help protect the environment. Sonia explains that it’s important to allow yourself to concentrate. “Turning off personal electronic items gets you closer to the natural world,” she says. “You can watch nature, instead of listening for your mobile phone.” Most importantly they agree that if urgent action isn’t taken, more animals might be lost. However, the fact that more teenagers are getting involved offers some hope for the future.

Questions 1 - 10
Look at the sentences below about two wildlife filmmakers.
Read the text below to decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, mark true on your answer sheet.
If it is not correct, mark false on your answer sheet.
 

Wildlife Filmmakers

Richard and Sonia Muller make documentaries about wildlife, particularly dangerous animals, like the big cats found in Africa. Film-making for them is a way to bring the message of the importance of understanding wildlife to international audiences, with their last film, Staying Alive, exploring relationships between lions and other wildlife in one African region. When Richard and Sonia were invited to help with a special project run by a wildlife organisation that was providing information about the falling numbers of big cats, especially lions, they immediately agreed to take part.

 

Richard grew up near a wildlife park and as a child was keen on filming what he saw. The couple were introduced at university in Cape Town, and quickly realised how much they had in common. They were both curious about the natural world and Sonia soon discovered a similar talent for filmmaking. As a child in South Africa Sonia often ran off alone to explore the wild areas surrounding her home, despite her parents’ fears.

 

When asked what they found hardest about their work, Sonia and Richard have the same answer - leaving an area and finishing a project. Sonia adds that the hours required can be hard, and things like the heat, dust, and bugs make it very tiring. The excitement of her work comes from not knowing what will happen, perhaps even discovering something new for science, while Richard takes most interest in spending time with individual animals, getting to know their character.

 

The pair visit schools around the world, and notice that students with access to lots of information don’t always have as much understanding about geography as students in countries where access is limited. “Students without the internet constantly available actually look at maps, they want to find out where they are and often end up with a better idea of place,” Richard says. A major part of their work is explaining to students the importance of a fuller understanding of various environments by studying the climate, animals and culture of a specific location.

 

If you’d like a similar career, Richard suggests studying various different areas of biology, rather than learning about the latest film- making technology, as an understanding of the natural world will last forever. The couple also give general advice for those wanting to help protect the environment. Sonia explains that it’s important to allow yourself to concentrate. “Turning off personal electronic items gets you closer to the natural world,” she says. “You can watch nature, instead of listening for your mobile phone.” Most importantly they agree that if urgent action isn’t taken, more animals might be lost. However, the fact that more teenagers are getting involved offers some hope for the future.

1. Richard and Sonia’s most recent film compared lions’ behaviour in different parts of Africa.
true
false
2. It was Richard and Sonia’s idea to set up a special project to research the lions in Africa.
true
false
3. Meeting each other as students was the start of Sonia developing a new interest.
true
false
4. Sonia’s parents encouraged her to discover the natural environment around her childhood home.
true
false
5. They agree that an uncomfortable working environment is the worst part of their job.
true
false
6. They have different ideas about what is the most enjoyable part of their job.
true
false
7. They found people with fewer opportunities to use technology have a better understanding of geography.
true
false
8. Richard advises students of wildlife to keep up to date with the most recent filmmaking techniques.
true
false
9. Sonia suggests that some modern technology can make the type of work they do harder.
true
false
10. The couple believe that people must act quickly to prevent wildlife from disappearing.
true
false
Questions 11 - 20

Read the text below and choose the correct word for each space.
 

San Francisco

 Whatever you ……hope…… for from a visit to San Francisco in the USA, you won’t be disappointed. The hills are just as steep as you imagined they would be, and the Golden Gate Bridge is just as spectacular. It’s no ( 11 ) ………… then that the city is among the world’s (12 ) ………… tourist destinations. (13 ) ………… many people live there, San Francisco ( 14 ) ………… more like a small town than a city of more than 4 million people.

Its ( 15 ) ………… on the water, its parks, and its hills all ( 16 ) ………… that you can never see further than a few blocks.

 

One of the most ( 17 ) ………… trips is a drive across the Golden Gate Bridge. This is a journey ( 18 ) ………… should be saved for a sunny day so that you can ( 19 ) ………… the fantastic view, and Golden Gate Park has wonderful gardens, ( 20 ) ………… addition to being great for a picnic.

Questions 11 - 20

Read the text below and choose the correct word for each space.
 

San Francisco

 Whatever you ……hope…… for from a visit to San Francisco in the USA, you won’t be disappointed. The hills are just as steep as you imagined they would be, and the Golden Gate Bridge is just as spectacular. It’s no ( 11 ) ………… then that the city is among the world’s (12 ) ………… tourist destinations. (13 ) ………… many people live there, San Francisco ( 14 ) ………… more like a small town than a city of more than 4 million people.

Its ( 15 ) ………… on the water, its parks, and its hills all ( 16 ) ………… that you can never see further than a few blocks.

 

One of the most ( 17 ) ………… trips is a drive across the Golden Gate Bridge. This is a journey ( 18 ) ………… should be saved for a sunny day so that you can ( 19 ) ………… the fantastic view, and Golden Gate Park has wonderful gardens, ( 20 ) ………… addition to being great for a picnic.

11.
guess
excuse
question
surprise
12.
complete
top
proper
full
13.
Although
Besides
Unless
Despite
14.
shows
fits
seems
makes
15.
location
point
landscape
scene
16.
allow
mean
let
intend
17.
amazed
popular
interested
positive
18.
who
where
which
what
19.
admire
approve
accept
attract
20.
in
as
on
by

จงใช้ข้อมูลเรื่องร้านกาแฟตอบคำถามข้อ 21 - 22

 • ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เวลาที่ลูกค้าคนถัดไปเข้ามาใช้บริการ จะนับด้วยระยะเวลา (นาที) ที่ถัดจากเวลาที่ลูกค้าคนก่อนหน้าเข้ามาใช้บริการ (Inter Arrival Time)
 • 0 5 2 0 3 หมายถึง มีลูกค้า 5 คน เข้ามาใช้บริการ ณ นาทีที่ 0, 5, 7, 7 และ 10
 • ร้านกาแฟแห่งนี้มีบาริสต้าอยู่สองคนเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้า (Service Time) แต่ละคนไม่เท่ากันโดยจะขึ้นอยู่กับกาแฟที่สั่ง และเมื่อบาริสต้าให้บริการกับลูกค้าคนใดก็จะต้องบริการลูกค้าคนนั้นจนเสร็จสิ้นก่อนจึงจะไปบริการลูกค้าคนถัดไปได้ และนโยบายคือบาริสต้าคนแรกจะเป็นผู้เริ่มให้บริการคนแรกก่อนเสมอจากนั้นก็จะพิจารณาว่าใครให้บริการลูกค้าเสร็จก่อน (หรือว่างนานกว่า) ก็จะต้องเป็นคนให้บริการลูกค้าคนต่อไปแต่ถ้าเสร็จพร้อมกันและว่างงานนานเท่ากันคนที่ 1 จะเป็นผู้บริการลูกค้าคนถัดไปเสมอ แต่ถ้าบาริสต้ายังไม่ว่างลูกค้าจะต้องรอ

จงใช้ข้อมูลเรื่องร้านกาแฟตอบคำถามข้อ 21 - 22

 • ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เวลาที่ลูกค้าคนถัดไปเข้ามาใช้บริการ จะนับด้วยระยะเวลา (นาที) ที่ถัดจากเวลาที่ลูกค้าคนก่อนหน้าเข้ามาใช้บริการ (Inter Arrival Time)
 • 0 5 2 0 3 หมายถึง มีลูกค้า 5 คน เข้ามาใช้บริการ ณ นาทีที่ 0, 5, 7, 7 และ 10
 • ร้านกาแฟแห่งนี้มีบาริสต้าอยู่สองคนเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้า (Service Time) แต่ละคนไม่เท่ากันโดยจะขึ้นอยู่กับกาแฟที่สั่ง และเมื่อบาริสต้าให้บริการกับลูกค้าคนใดก็จะต้องบริการลูกค้าคนนั้นจนเสร็จสิ้นก่อนจึงจะไปบริการลูกค้าคนถัดไปได้ และนโยบายคือบาริสต้าคนแรกจะเป็นผู้เริ่มให้บริการคนแรกก่อนเสมอจากนั้นก็จะพิจารณาว่าใครให้บริการลูกค้าเสร็จก่อน (หรือว่างนานกว่า) ก็จะต้องเป็นคนให้บริการลูกค้าคนต่อไปแต่ถ้าเสร็จพร้อมกันและว่างงานนานเท่ากันคนที่ 1 จะเป็นผู้บริการลูกค้าคนถัดไปเสมอ แต่ถ้าบาริสต้ายังไม่ว่างลูกค้าจะต้องรอ
21. ถ้าลูกค้าเข้ามาตามลำดับเวลาที่ห่างกัน เป็น 0 5 2 0 3 และเวลาในการให้บริการแต่ละคน คือ 5 9 5 3 7 ตามลำดับ จงหาว่าเวลาในการรอของลูกค้าที่นานที่สุดเป็นเท่าใด
3 นาที
4 นาที
5 นาที
7 นาที
22. อยากทราบว่าเวลาผ่านไปเท่าไร ร้านกาแฟจึงให้บริการลูกค้าทั้ง 5 คนนี้เสร็จเรียบร้อย
17 นาที
21 นาที
22 นาที
24 นาที
23. รูปสี่เหลี่ยม ABCD ขนาด 14 x 18 ตารางเซนติเมตร กำหนดให้ จุด P, Q, R และ S เป็นจุดที่อยู่บนแต่ละด้านของสี่เหลี่ยม ABCD ดังรูป โดยความยาวของด้าน AP, PB, BQ, QC, CR, RD, DS และ SA มีขนาดเป็นจำนวนนับ และ รูปสี่เหลี่ยม PQRS เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดของพื้นที่ PQRS ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าใด?
126 ตารางเซนติเมตร
135 ตารางเซนติเมตร
150 ตารางเซนติเมตร
180 ตารางเซนติเมตร
24. กนกและขจรเกิดวันเดียวเดือนเดียวกันแต่คนละปี อายุห่างกัน n ปี เมื่อปีที่แล้ว กนกมีอายุเป็น 5 เท่าของอายุขจร และปีนี้กนกมีอายุเป็นกำลังสองของอายุขจร อยากทราบว่า n มีค่าเท่ากับข้อใด
3
9
12
15
25. ภูเขาฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วที่มีชื่อเสียงอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นปีนเขาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 27 สิงหาคมของทุกปี มีนักท่องเที่ยวประมาณ 200,000 คนมาปีนเขาในช่วงเวลานั้น ทางขึ้นภูเขาฟูจิเมืองโกเทมบะมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะต้องเดินไป-กลับเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร และกลับลงมาภายใน 20:00 น. โทชิประมาณการคร่าวๆ ว่าตนเดินขึ้นเขาได้ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรใน 1 ชั่วโมง และเดินลงเขาด้วยอัตราเร็วสองเท่า ความเร็วระดับนี้ได้เผื่อเวลาพักและเวลาทานอาหารไว้เรียบร้อยแล้ว โทชิจะออกเดินทางได้ช้าที่สุดกี่โมงจึงจะสามารถกลับลงมาได้ทันเวลาที่กำหนดไว้โดยคิดจากความเร็วที่โทชิได้ประมาณการเอาไว้
09:30 น.
11:00 น.
12:30 น.
14:00 น.
26. ตะกั่วทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 5.5 เมตร สูง 50 เซนติเมตร นำมาหล่อเป็นลูกกระสุนทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร จะได้ลูกกระสุนทั้งหมดกี่ลูก
7,000,000 ลูก
10,500,000 ลูก
28,000,000 ลูก
84,000,000 ลูก
27. เด็กหญิงห้าคน คือ กานดา ขจี ครวญสิริ งามตา และ จรรยา เล่นเกมกระต่ายกับเต่า โดยแต่ละคนจะสมมติให้ตัวเองเป็นกระต่ายกับเต่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นเต่าจะต้องพูดเท็จเสมอ แต่ถ้าเป็นกระต่ายจะต้องพูดจริงเสมอ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
 • กานดาพูดว่า “ขจีเป็นกระต่าย”
 • ขจีพูดว่า “ครวญสิริไม่ใช่กระต่าย”
 • ครวญสิริพูดว่า “งามตาเป็นเต่า”
 • งามตาพูดว่า “ทั้งจรรยาและกานดาเป็นสัตว์คนละประเภทกัน”
 • จรรยาพูดว่า “กานดาไม่ใช่เต่า”
จากข้อมูลข้างต้น มีกี่คนที่สมมติว่าตนเองเป็นเต่า
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
28. จากรูป รูปสามเหลี่ยมทั้งหมดเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ที่มีความยาวด้าน AB เท่ากับความยาวด้าน AC สามเหลี่ยมรูปที่เล็กที่สุดแต่ละรูปมีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย และสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 40 ตารางหน่วย พื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู BCED มีค่าเท่าใด
16 ตารางหน่วย
20 ตารางหน่วย
24 ตารางหน่วย
32 ตารางหน่วย
29. กำหนดให้ a, b เป็นคำตอบของสมการ ค่าของ a2 + b2   มีค่าเท่ากับข้อใด
11
13
15
17
-3
-1
1
3
ผู้สอบพึ่งพอใจในการใช้ระบบสอบออนไลน์มากน้อยเพียงใด (คะแนน 1 - 5)
ผู้สอบอยากแนะนำบอกต่อเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
ให้กับคนรู้จักมากน้อยเพียงใด (คะแนน 1-10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{"name":"ม.4_Part1 ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement (MSR) เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  กรุณาอ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำข้อสอบ ข้อสอบทดลองระบบสอบออนไลน์ครั้งนี้ เป้าห", "url":"https://www.quiz-maker.com/QJWT9LX7U","txt":"โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม), ระดับที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker