Imam Mahdi (a.s.) - Basic Quiz

Imam Mahdi (a.s.), Imam Husain (a.s.) ki aulaad me se __________ 've farzand hai?
12
9
14
5
Imam Mahdi (a.s.) ka zikr Qur'an me maujood hai
True
False
Imam Mahdi (a.s.) ki wiladat kab huwi?
3 Shaban, 255 Hijri
15 Shaban, 255 Hijri
15 Shaban, 245 Hijri
13 Rajab, 255 Hijri
Imam Mahdi (a) kab zuhoor farmayenge?
15 Shaban, 1500 Hijri
Sirf Allah janta hai
Wo abhi paida hi nahi huwe
Ghaibat-e Sughra me Imam Mahdi (a) ke kitne naa'ebe khas the?
2
3
4
5
Ghaibat-e Kubra kab shuru' huwi?
329 Hijri
260 Hijri
255 hijri
1400 Hijri
Iss daur me Imam Mahdi (a.s.) ke naib-e Khas maujood hai.
True
False
Inn me se kauni cheez galat hai?
Imam humari madad karte hai
Log Imam (a.s) se mulaqat karte hai
Imam humare halat se waqif nahi hai
Aap ka Nam aur Shahr ka nam?
0
{"name":"Imam Mahdi (a.s.) - Basic Quiz", "url":"https://www.quiz-maker.com/QKJQQG6","txt":"Imam Mahdi (a.s.), Imam Husain (a.s.) ki aulaad me se __________ 've farzand hai?, Imam Mahdi (a.s.) ka zikr Qur'an me maujood hai, Imam Mahdi (a.s.) ki wiladat kab huwi?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker