Upgrade to unlock this Quiz

Unlock unlimited quizzes and responses immediately

Upgrade & Unlock

Ажлын байрны стрессийн үнэлгээ - JOB_SQ

Ажлын байрны стрессийн үнэлгээ - JOB_SQ

АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Та сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг хамгаалах, дэмжих зорилгоор ашигладаг "Ажлын байрны стресс"-ийн үнэлгээнд оролцох гэж байна.

Үнэлгээнд оролцсоноор тестийн үр дүнд товч, дэлгэрэнгүй хоёр тайлан гарах бөгөөд товч тайлан нь байгууллагын ерөнхий үр дүнгийн тайланд тусгагдах бол таны хувь хүний мэдээллийг агуулсан дэлгэрэнгүй тайлан зөвхөн танд хүрэх юм. Таны ямар асуултанд юу гэж хариулсан хариулт нь зөвхөн үнэлгээний байгууллагад хадгалагдах ба бид таны өгсөн мэдээллийг гагцхүү үнэлгээний үр дүнг тооцож гаргах зорилгоор ашиглана.  

Тест бөглөх заавар: Тестийг ганцаараа тайван орчинд, ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангасны үндсэн дээр бөглөнө үү. Асуултын хариултаас өөртөө хамгийн сайн тохирч байгаа хувилбарыг сонгон хариулна. Өнгөрсөн 7 хоногоос 1 сар, зарим асуулт дээр сүүлийн 12 сарын хугацаанд тухайн мэдрэмжүүд хэр их төрж байсан, хэр удаан үргэлжилсэн гэдгийг сайтар эргэцүүлж хариулна уу. Мөн асуултуудад хэтрүүлсэн үнэлэлт дүгнэлт өгөлгүйгээр үнэн бодит байдалтай нийцүүлж хариулахыг эрмэлзээрэй.  

Гар утсаар бөглөхийг харгалзан зарим хариултуудыг асуултан дунд байгааг анхаарна уу.

Анхаарах: Тестийг бөглөхөөр эхлүүлээд өөр ажилд сатаарч удах, гар утасны дэлгэц идэвхгүй болох зэрэг тохиолдолд тест автоматаар дуусч, таны хариулт хүчингүй болох тул нэвтрэх кодоо оруулсан бол тестээ бүрэн дуусах хүртэл идэвхтэй, анхааралтай бөглөнө үү!

Хэрвээ тестээ дутуу бөглөсөн бол бидэнд info@psychometrics.mn имэйлд дахин  тест бөглөх код авах хүсэлтээ тайлбарлаж ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн,

Психометрик ХХК

АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Та сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг хамгаалах, дэмжих зорилгоор ашигладаг "Ажлын байрны стресс"-ийн үнэлгээнд оролцох гэж байна.

Үнэлгээнд оролцсоноор тестийн үр дүнд товч, дэлгэрэнгүй хоёр тайлан гарах бөгөөд товч тайлан нь байгууллагын ерөнхий үр дүнгийн тайланд тусгагдах бол таны хувь хүний мэдээллийг агуулсан дэлгэрэнгүй тайлан зөвхөн танд хүрэх юм. Таны ямар асуултанд юу гэж хариулсан хариулт нь зөвхөн үнэлгээний байгууллагад хадгалагдах ба бид таны өгсөн мэдээллийг гагцхүү үнэлгээний үр дүнг тооцож гаргах зорилгоор ашиглана.  

Тест бөглөх заавар: Тестийг ганцаараа тайван орчинд, ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа хангасны үндсэн дээр бөглөнө үү. Асуултын хариултаас өөртөө хамгийн сайн тохирч байгаа хувилбарыг сонгон хариулна. Өнгөрсөн 7 хоногоос 1 сар, зарим асуулт дээр сүүлийн 12 сарын хугацаанд тухайн мэдрэмжүүд хэр их төрж байсан, хэр удаан үргэлжилсэн гэдгийг сайтар эргэцүүлж хариулна уу. Мөн асуултуудад хэтрүүлсэн үнэлэлт дүгнэлт өгөлгүйгээр үнэн бодит байдалтай нийцүүлж хариулахыг эрмэлзээрэй.  

Гар утсаар бөглөхийг харгалзан зарим хариултуудыг асуултан дунд байгааг анхаарна уу.

Анхаарах: Тестийг бөглөхөөр эхлүүлээд өөр ажилд сатаарч удах, гар утасны дэлгэц идэвхгүй болох зэрэг тохиолдолд тест автоматаар дуусч, таны хариулт хүчингүй болох тул нэвтрэх кодоо оруулсан бол тестээ бүрэн дуусах хүртэл идэвхтэй, анхааралтай бөглөнө үү!

Хэрвээ тестээ дутуу бөглөсөн бол бидэнд info@psychometrics.mn имэйлд дахин  тест бөглөх код авах хүсэлтээ тайлбарлаж ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн,

Психометрик ХХК

1. Миний ажил... /Өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү/
1. Байнгын өндөр ачаалалтай
2. Ерөнхийдөө ачаалалтай
3. Дунд зэрэг, заримдаа ачаалал ихэсдэг
4. Ачаалал бага
5. Огт ачаалалгүй
2. Би ажлаа өгөгдсөн хугацаанд амжиж гүйцэтгэж .... /Өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү/
1. Огт амждаггүй
2. Амжуулахыг хичээдэг
3. Заримдаа амжуулдаг
4. Амжуулж чаддаг
5. Маш сайн чаддаг.
3. Манай баг хэлтэс дээр хийх ажил их байдаг ч, ажил удаашрах тал дээр...
1. Маш их удааширдаг
2. Удааширдаг талтай
3. Заримдаа удааширдаг
4. Удаашрах нь гайгүй байдаг
5. Огт удааширдаггүй оволзоод дуусдаг
4. Би ажлын байран дээрээ...
1. Хамаг хүчээ дайчилж ажилладаг
2. Шаргуу ажиллахыг хичээдэг
3. Зарим үед л хүчээ дайчилж ажиллах шаардлага тулгардаг.
4. Огт хүчээ дайчилдаггүй
5. Хэвийн буюу шаргуу ажиллах шаардлага гардаггүй
5. Миний ажил надаас маш их анхаарал төвлөрүүлж ажиллахыг шаарддаг.
1. Анхаарал өндөр байх ёстой
2. Анхаарлаа сарниулж болохгүй
3.Дунд зэрэг, заримдаа
4. Анхаарал шаардах нь бага
5. Хэвийн, анхаарал огт шаарддаггүй
6. Миний ажил надаас бие физиoлогийн хөдөлгөөнтэй байдал их шаарддаг.
1. Хөдөлгөөн маш их шаарддаг
2. Ихэвчлэн хөдөлгөөн шаарддаг
3. Хааяа нэг л шаарддаг
4. Бага зэрэг шаарддаг
5. Огт шаарддаггүй, хэт суугаа ажил.
7. Танд ажлын тодорхой үеүдийн хооронд завсарлага авах боломж хэр байдаг вэ?
1. Ямар ч завсарлага байхгүй
2. Тодорхой тогтсон цагт л завсарлага авдаг
3.Заримдаа л завсарлага авдаг
4. Завсарлага авах боломжтой
5. Завсарлая гэсэн үедээ завсарлага авдаг
8. Бусдын аюулгүй байдлын төлөө та хэр их үүрэг хариуцлага хүлээж ажилладаг вэ?
1. Бараг л үгүй
2. Бага зэрэг
3. Заримдаа
4. Нэлээд их
5. Маш өндөр
9. Миний ажил.....1. Би хийх дуртай 2. Хэвийн 3. Залхмаар 4. Халширмаар гэсэн хувилбаруудаас та өөрийн ажлын онцлогт тохирох хариултыг сонгоно уу.
1.
2.
3.
4.
1. Суугаа ажил
2. Үйлдвэрлэлийн дамжлага
3. Нэг зэрэг олон ажил хийдэг
4. Хүнд хортой нөхцөл
5. Тушаал зааврын дагуу гүйцэтгэдэг ажил
6. Нэг хэвийн ажил
10. Надад өөрийнхөө ажлыг хийх тодорхой хэмжээний эрх мэдэл байдгийг би мэдэрдэг.
1. Бүрэн дүүрэн санал нийлж байна.
2. Ерөнхийдөө тийм
3. Тодорхой биш
4. Бараг л тийм мэдрэмж төрдөггүй
5. Огт тийм эрх мэдэл байхгүй
11. Миний ажил үүргийн зорилго, хүрэх үр дүн, ажил үүргүүд тодорхой байдаг.
1. Огт тодорхой биш
2. Ерөнхийдөө тодорхой биш
3. Заримдаа тодорхой
4. Ерөнхийдөө тодорхой
5. Маш тодорхой
12. Би өөрийнхөө хүссэн хэмнэлээр ажлаа хийж болдог.
1. Маш сайхан болдог.
2. Тийм болдог.
3. Заримдаа
4. Хааяа нэг
5. Огт үгүй
13. Би өөрийнхөө ажлыг хэрхэн ямар дараалалтайгаар яаж хийхээ зохицуулж болдог.
1. Зохицуулж чаддаг
2. Зохицуулахыг хичээдэг
3.Заримдаа зохицуулахад асуудалтай
4. Зохицуулж чаддаггүй
5.Дамжлага, дараалалаас хамаарах тул зохицуулах талаар бодсны хэрэггүй
14. Би ажлын байран дээр өөрийн хийх ажил үүрэгтээ үзэл бодлоо тусгаж чаддаг.
1. Чөлөөтэй тусгаж чаддаг
2. Тусгаж чаддаг
3. Заримдаа тусгадаг
4. Бага зэрэг тусгадаг
5. Огт тусгаж чаддаггүй
15. Би ажлын байр дээрээ мэдлэг туршлага ур чадвараа хэрэгжүүлэхдээ....
1. Маш сайн хэрэгжүүлдэг
2. Ихэвчлэн хэрэгжүүлдэг
3. Заримдаа, дунд зэрэг
4. Бага зэрэг хэрэгжүүлдэг
5. Огт хэрэгжүүлж чаддаггүй
16. Би хоёр болон түүнээс олон хүнээс үүрэг даалгавар хүлээн авч биелүүлдэг.
1. Тийм, байнга
2. Ихэвчлэн
3. Заримдаа
4. Бараг үгүй
5. Огт үгүй. Миний ажил үүргийн хуваарь тодорхой байдаг
17. Би ажил дээрээ онц шаардлагагүй ажил хийх тал бий.
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Байнга
18. Би нэгэнд нь хүлээн зөвшөөрөгдөөд нөгөөд нь зөвшөөрөгддөггүй ажил хийдэг.
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Тийм
19. Миний ажлын чиг үүрэгт юуг хэзээ яаж хийх нь тодорхой байдаг.
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Тийм
20. Манай байгууллага хамт олны уур амьсгал эерэг сайн.
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Сайн
5. Маш сайн
21. Манай алба/хэлтэс/багийнхны дотор "хэн нь ямар ажил хийх вэ?" гэдэг дээр маш их маргаантай байдаг.
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Тиймээ байнга
22. Манай алба/хэлтэс/багийнхан бусад алба/хэлтэс/багийнхантай нийцэл таарамж ....... байдаг
1. Таарамж маш сайтай
2. Таарамжтай
3. Дунд зэргийн таарамжтай
4. Бага зэргийн таарамжтай
5. Огт таарамжгүй
23. Манай алба/хэлтэс/багийнхан найрсаг харилцаатай.
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Заримдаа
4. Ихэвчлэн
5. Тийм
24. Манай алба/хэлтэс/багууд хоорондоо харилцан туслалцах байдал дутмаг байдаг
1. Тийм, байнга тусладаг
2. Ихэвчлэн
3. Заримдаа л
4. Бараг үгүй
5. Огт үгүй тусладггүй
25. Манай алба/хэлтэс/баг/бүлэг болон бусад баг, бүлгүүдийн хоорондын хамтын үйл ажиллагаа байгууллагын эрхэм зорилгыг биелүүлэхийн төлөө байж чаддаг.
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Зарим зүйл дээр
4. Ихэвчлэн
5.Байнга
26. Манай баг/бүлэг/хэлтсийн гишүүд бие биенийхээ санаа бодлыг дэмждэг. 
1. Огт үгүй
2. Бараг үгүй
3. Зарим зүйл дээр
4. Ихэвчлэн
5.Байнга
27. Би...
1.Би уйтгар гуниг мэдрэхгүй байгаа
2. Би уйтгартай байгаа.
3. Би цаг үргэлж уйтгар гуниг мэдэрч байгаа төдийгүй энэ байдлаасаа гарч чадахгүй байна.
4. Би аз жаргалыг мэдэрч чадахгүй, маш гунигтайгаар барахгүй цаашид тэвчиж чадахгүйд хүрч байна.
29. Би...
1. Ирээдүйн талаар бодоход надад сайхан байдаг.
2. Ирээдүйнхээ талаар бодохоор би сэтгэлээр унадаг.
3. Ирээдүйн талаар бодоход надад догдлоод байх юм байдаггүй.
4. Миний ирээдүйд ямар ч итгэл найдвар алга, юу ч сайжрахгүй байх.
30. Би...
1. Би өөрийгөө бүтэлгүй, азгүй хүн гэж боддоггүй.
2. Би бусад хүнтэй өөрийгөө харьцуулвал илүү бүтэлгүй амжилтгүй яваа мэт санагддаг.
3. Би туулсан амьдралaa эргэн харахад хамгийн их бүтэлгүйтсэн алдаагаар дүүрэн мэт байна.
4. Би өөрийгөө хамгийн амжилтгүй, бүтэлгүй хүн гэж боддог.
31. Би...
1. Би өмнөх шигээ бүх зүйлсээс сэтгэл ханамж аваад явж байгаа.
2. Би сэтгэл ханамж авдаг байсан зүйлүүдээсээ ханамж авахаа больсон.
3. Би ихэнх зүйлээс ямар ч сэтгэл ханамж авахаа больчихсон.
4. Бүх байгаа зүйлсээс ямар ч сэтгэл ханамж авахгүй маш уйтгар гунигтай байх болсон.
32. Би...
1. Би өөрийгөө хэний ч өмнө ямар ч буруугүй гэж боддог.
2. Би заримдаа өөрийгөө буруутгадаг.
3. Би ихэвчлэн өөрийгөө буруутгадаг.
4.Би үргэлж өөрийгөө буруутгадаг.
33. Би...
1. Би өөрийгөө шийтгүүлж байсан гэж мэдэрдэггүй.
2. Би өөрийгөө шийтгэгдэж магадгүй гэж боддог.
3. Би өөрийгөө шийтгүүлэх ёстой гэж бодож байна.
4. Надад шийтгүүлж байгаа юм шиг санагдаж байна.
34. Би...
1. Би өөртөө сэтгэл хангалуун байна.
2. Би өөртөө сэтгэл дундуур байна.
3. Би өөртөө дургүй хүрдэг.
4. Би өөрийгөө үзэн яддаг.
35. Би...
1. Би өөрийгөө бусдаас муу гэж боддоггүй.
2. Би өөрийн сул тал болон гаргасан алдаандаа шүүмжлэлтэй ханддаг.
3. Би хийсэн алдаа дутагдалдаа өөрийгөө үргэлж буруутгадаг.
4. Болж өнгөрсөн бүх муу зүйлд би өөрийгөө буруутгадаг.
36. Би...
1. Сүүлийн үед миний бэлгийн дур сонирхолд өөрчлөлт гараагүй.
2. Би өмнөхтэйгээ харьцуулбал бэлгийн дур сонирхол буурсан.
3. Надад бэлгийн дур сонирхол бараг байхгүй болж байна.
4. Би сүүлийн үед огт бэлгийн дур сонирхолгүй болсон.
37. Би...
1. Би үргэлж уйлаад байдаггүй.
2. Би одоо өмнөхөөсөө илүү уйлдаг болсон.
3. Би одоо байнга уйлдаг.
4. Би өмнө нь уйлж чаддаг байсан, харин одоо хүссэн ч уйлж чадахгүй байна.
38. Би...
1. Өмнөхтэйгээ харьцуулбал би юманд уурлахаа больсон.
2. Би одоо ердийнхөөсөө илүү уурладаг болсон.
3. Би ихэвчлэн уурлаж бухимдах болсон..
4. Би байнга уурлаж бухимдаж байна.
39. Би...
1. Би бусад хүмүүсийг сонирхдог.
2. Би бусад хүмүүсийг урьдынхаасаа бага сонирхдог болсон.
3. Би бусад хүмүүсийг ер нь сонирхохоо больсон.
4. Би бусад хүмүүсийн талаар огт бодохоо больсон.
40. Би...
1. Би өөрийнхөө хэмжээнд шийдвэр гаргаж чаддаг.
2. Өмнөхтэйгээ харьцуулбал би шийдвэр гаргахаа хойшлуулдаг болсон.
3. Надад шийдвэр гаргахад хэцүү байдаг боллоо.
4. Би огт шийдвэр гаргаж чадахаа больсон.
41. Би...
1. Би өөрийгөө муухай харагддаг гэж бодохгүй байна.
2. Би өөрийгөө хөгширсөн эсвэл дур булаам бус харагддаг гэж санаа зовж байна.
3. Гадаад төрх байдалд минь өөрчлөлтүүд орсноор өөрийгөө дур булаам бус харагддаг гэж би боддог болсон.
4. Би өөрийгөө муухай харагддаг гэдэгт итгэдэг.
42. Би...
1. Би өмнөх шигээ сайн ажиллаж чадна.
2. Аливаа зүйлийг хийж эхлэхийн тулд надаас нэмэлт хүчин чармайлт шаардагддаг.
3. Юу ч хийсэн би өөрийгөө маш их дайчлах хэрэгтэй болдог.
4. Би огт ажил хийж чаддаггүй.
43. Би...
1. Би ердийнх шигээ сайн унтаж байгаа.
2. Өмнөхтэйгээ харьцуулбал би сайн унтахаа больсон.
3. Би ердийнхөөсөө 1-2 цагийн өмнө сэрдэг болсон ба буцаж унтахад хэцүү байдаг болсон.
4. Би урьдынхаасаа хэдэн цагийн өмнө сэрээд, буцаж унтаж чадахгүй байна.
44. Би...
1. Би өмнөхтэйгөө харьцуулбал ядрахаа больсон.
2. Би өмнөхөөсөө илүү амархан ядраад байна.
3. Би ихэнх зүйлийг хийхээс залхаж байна.
4. Би бүх зүйлээс залхаж байна.
45. Би...
1. Миний хоолны дуршил хэвийн байгаа.
2. Миний хоолны дуршил өмнөх шигээ сайн биш байна.
3. Миний хоолны дуршил ойрд их буурч байна.
4. Би ямар ч хоолны дуршилгүй болсон.
46.. Би...
1. Миний жин хэвийн байгаа.
2. Би 3 кг-аас илүү жин хассан.
3. Би 6 кг-аас илүү жин хассан.
4. Би 12 кг-аас илүү жин хассан.
47. Би...
1. Би ер нь эрүүл мэндийнхээ төлөө санаа зовохоо больсон.
2. Би өвдөх, ходоод хямрах, өтгөн хатах гэх мэт эрүүл мэндийн асуудалд санаа зовж байна.
3. Би эрүүл мэнддээ маш их санаа зовж байгаа бөгөөд үүнээс өөр зүйлийн талаар бодоход надад хэцүү байна.
4. Би эрүүл мэнддээ маш их санаа зовж байгаа болохоор өөр юу ч бодож чадахгүй байна.
48. Надад...
1. Надад хүний амьдралаас хагацах тухай ямар ч бодол байхгүй. Би амьдралд хайртай.
2. Надад "Би байхгүй болчихвол амар" гэсэн бодол орж ирж байсан ч би хэзээ ч тэнэг үйлдэл хийхгүй.
3. Би энэ хорвоогоос яваад өгөх юмсан гэсэн бодож байгаа.
4. Надад боломж гарвал энэ хорвоогоос явах үйлдэл хийхийг хүсч байна.
49. Би дараах хүмүүстэй чөлөөтэй ярилцаж чаддаг. 1-4 оноогоор үнэлнэ үү. Аль болох хариулт бүрийн ард үнэлгээ өгнө үү. Хүүхдүүд бага бол алгасаж болно.
1. Огт үгүй
2. Хааяа
3. Сайн
4. Маш сайн
1. Хань нөхөр, найз залуу/бүсгүйтэйгээ
2. Ахлахтайгаа
3. Удирдлагатайгаа
4. Хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ
5. Найз нөхөдтэйгөө
6. Бусад гэр бүлийн гишүүдтэйгээ
7. Үр хүүхэд
50. Таны хувийн асуудлын талаар дараах хүмүүсээс хэн нь хамгийн сайн сонсдог вэ? 1-4 оноогоор үнэлнэ үү. Аль болох хариулт бүрийн ард үнэлгээ өгнө үү.
1. Огт үгүй
2. Хааяа
3. Сайн
4. Маш сайн
1. Хань нөхөр, найз залуу/бүсгүйтэйгээ
2. Ахлахтайгаа
3. Удирдлагатайгаа
4. Хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ
5. Найз нөхөдтэйгөө
6. Бусад гэр бүлийн гишүүдтэйгээ
7. Үр хүүхэд
51. Танд хүнд хэцүү асуудал тулгарвал дараах хүмүүсээс хэнд нь итгэж хандах вэ? Тус бүрт нь 1-4 оноогоор үнэлгээ өгнө үү.
1. Огт үгүй
2. Хааяа
3. Сайн
4. Маш сайн
1. Хань нөхөр, найз залуу/бүсгүйдээ
2. Ахлахдаа
3. Удирдлагадаа
4. Хамт ажилладаг хүмүүстээ
5. Найз нөхөддөө
6. Бусад гэр бүлийн гишүүддээ
7. Үр хүүхэддээ
52. Би ..................... сэтгэл хангалуун байдаг. 1-5 одоор үнэлнэ үү
Сэтгэл ханамж
1. Гэр бүлийн амьдралдаа
2. Ажилдаа
3. Удирдлагын арга барил
4. Хамт олондоо
5. Хань нөхөр, найз залуу/бүсгүй
6. Албан тушаал, ажил үүрэгтээ
7. Үр хүүхэд
8. Ажлын байрны орчин нөхцөл
53. Таны санааг одоогоор хамгийн их зовоож байгаа асуудал бол. 4 оноо руу дөхөх тусам санаа их зовж байгаа илэрхийлнэ. 1 оноо руу буурах тусам санаа зовохгүй байна.
1
2
3
4
1. Гэр бүл/ хосын маргаан зөрчилдөөн/хосгүй байх
2. Үр хүүхдийн асуудал
3. Удирдлага, менежментийн асуудал
4. Хамт олны уур амьсгал
5. Санхүү, эдийн засгийн асуудал
6. Албан тушаал, ажил үүргийн өөрчлөлт
7. Гэр бүлийн бусад гишүүдийн эрүүл мэнд ба бусад
8. Ажлын байрны орчин нөхцөл
9. Нийгмийн тогтворгүй байдал
54. Хэрвээ .... Танд өөрийн дураар ажлаа солих боломж гарвал:
1. Өөрийнхөө хийдэг яг энэ ажлыг ахиж сонгоно
2. Өөрийнхөө хийдэг ажлыг орчин нөхцлийг өөрчлөөд энэ ажлаа хийнэ.
3. Сольсон ч яахав, солиогүй ч яахав.
4. Өөр ажил сонгоно.
5. Бүр өөр газар ажиллана.
28. Өнгөрсөн 1 сарын турш та дараах зүйлсийн аль нэгийг хэр их мэдэрсэн бэ? 1. Үгүй, 2. Заримдаа, 3. Ихэвчлэн, 4. Байнга гэсэн хувилбараас сонгон уу. Тус матрикс асуултыг 55-р асуултын өмнө шилжүүлсэн тул та санаа зовох зүйл байхгүй үргэжлүүлнэ. Таны үнэлгээ дуусах гэж байна.
1
2
3
4
1. Толгой эргэх мэдрэмж төрж байгаа
2. Булчин чангараад, татаад байгаа
3. Миний толгой өвдөөд байгаа
4. Миний хүзүү, мөр хөшөөд, хуян хөөрөөд байгаа
5. Миний нурууны доод хэсгээр өвдөөд байгаа
6. Нүдний ухархай руу хатгуулж, нүд чилээд байгаа
7. Би зүрх хүчтэй дэлсэх, амьсгал давчдахыг мэдэрч байгаа
8. Миний гэдэс мушгиад, ходоод өвдөөд байгаа
9. Миний хоол идэх дуршил буурсан
10. Миний өтгөн хатаад аль эсвэл байнга гүйлгээд байгаа
11. Сайн унтаж амарч чадахгүй байгаа
55. Миний ажил надад чухал. /Эможоор үнэлгээ өгнө үү./
Таныг байгууллагын ажилчдын сэтгэлзүйн сайн сайхан байдлыг хамгаалах, дэмжих зорилгоор явуулж байгаа "Ажлын байрны стресс"-ийн үнэлгээнд идэвхитэй оролцсонд талархал илэрхийлье. Танд нэмж бичих санал хүсэлт байвал бичнэ үү. Бичсэнийхээ дараа "ДУУСГАХ" товчыг даран үнэлгээгээ хаана уу. Хэрвээ танд санал хүсэлт байхгүй бол шууд "ДУУСГАХ" товч дарахад таны хариу бидэнд ирэх болно. Дуусгах товчыг дарж таны ерөнхий стрессийн түвшингийн үр дүн гарч ирэхийш хүлээнэ үү. Хүндэтгэсэн, Психометрикийн баг
{"name":"Ажлын байрны стрессийн үнэлгээ - JOB_SQ", "url":"https://www.quiz-maker.com/QV52VUNN4","txt":"АЖЛЫН БАЙРНЫ СТРЕССИЙН ҮНЭЛГЭЭ Та ажлын байрны стресстийн түвшин тогтоох тестийн үнэлгээнд оролцох гэж байна.  Заавар: Тестийг ганцаараа тайван орчинд бөглөхийг хичээгээрэй. Хариултыг сонгохдоо өөрт хамгийн их тохирч байгаа хувилбарыг сонгоно уу. Өнгөрсөн 7 хоногоос 1 сар, зарим асуулт дээр сүүлийн 12 сарын хугацаанд тухайн мэдрэмжүүд төрж байсан эсэх, хэр удаан үргэлжилсэн гэдгийг бодож хариулна уу., 1. Миний ажил... \/Өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү\/, 2. Би ажлаа өгөгдсөн хугацаанд амжиж гүйцэтгэж .... \/Өгүүлбэрийг гүйцээнэ үү\/","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker