ม.4_Part2

ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement (MSR)

เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

กรุณาอ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำข้อสอบ

ข้อสอบทดลองระบบสอบออนไลน์ครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้ผู้สอบมีความรู้ความเข้าใจ และข้อควรระวังในการสอบ

โดยจำลองเวลาสอบ จำนวนข้อในระบบทดลองสอบออนไลน์เป็นเพียงบางส่วนของการสอบจริง

ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งจำนวนของข้อสอบจริงให้ผู้เข้าสอบทราบก่อน

แบบทดสอบฉบับนี้มีเวลาทำข้อสอบ  40  นาที

ข้อสอบส่วนที่ 2 ทั้งหมด  18  ข้อ  ประกอบด้วย

         ตอนที่ 3 วิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 9 ข้อ (ข้อ 1 - 9)

         ตอนที่ 4 การอ่าน คิด วิเคราะห์ แบบปรนัย 9 ข้อ (ข้อ 10 - 18)

 
ข้อสอบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม)
ระดับที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน
โรงเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษา
จังหวัดของโรงเรียนปัจจุบัน
เบอร์โทรติดต่อ
Email:
1. จากเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงกลุ่มตัวอย่าง 100 หน่วยงานทำการวิจัย เยี่ยงตาราง
 

ลักษณะทางพันธุกรรม

จำนวนคน

ตาบอดสี

ไม่เป็น

94

เป็น

6

ความสามารถในการห่อลิ้น

ห่อได้

87

ห่อไม่ได้

13

ตาสองชั้น

มี

9

ไม่มี

91

ความสามารถในการรับรู้รสชาติ(ขม)

รับรสได้

96

ไม่รู้รส

4

ส่วนสูง

แยกไม่ได้อย่างชัดเจน

ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากตาราง

ส่วนสูงเป็นลักษณะที่มีความแปรผันต่อเนื่อง (Continuous variation)
ลักษณะที่มีตาสองชั้นในประชากรเป็นลักษณะด้อย
ความสามารถในการห่อลิ้น เป็นลักษณะที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous variation)
ลักษณะที่ปรากฏหรือแสดงออกมามากในประชากรเป็นลักษณะด้อย
2. เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันข้อใดที่ใช้กฏของนิวตันอธิบายแตกต่างจากข้ออื่น
ทันทีที่รถยนต์เคลื่อนออกไป ร่างกายจะโน้มเอียงไปด้านหลัง
ถ้าคนที่วิ่งอยู่เกิดไปสะดุดก้อนหินจะล้มไปข้างหน้า
ถ้าตีผ้าห่มโดยแรงด้วยไม้กระบอง ฝุ่นที่ติดอยู่กับผ้าห่มจะฟุ้งออกมา
ถ้าปล่อยลมออกจากลูกโป่งที่มีอากาศเต็มด้านใน ลูกโป่งจะลอยไปข้างหน้า
3. ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
 

ลำดับที่

เหตุการณ์

1

สมใจเห็นหลอดในแก้วน้ำแบ่งเป็น 2 ส่วน

2

ในตอนกลางคืนที่มืดสนิท เมื่อเปิดไฟแล้วเราจึงจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

3

สมปองส่องกระจกเพื่อโกนหนวด

4

แม่มองกระจกโค้งก่อนเลี้ยวรถหน้าปากซอยเสมอ

5

เมื่อเรามองแสงที่ผ่านปริซึม เราจะเห็นแสงออกมาเป็นสีรุ้ง

ข้อใดอธิบายเหตุการณ์ในตารางไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ที่ 1 เกิดขึ้นจากการหักเหแสง และ 3 เกิดขึ้นจากการสะท้อนแสง
เหตุการณ์ที่ 2 เกิดขึ้นจากการหักเหแสง และ 4 เกิดขึ้นจากการสะท้อนแสง
เหตุการณ์ที่ 5 เกิดขึ้นจากการหักเหแสง และ 2 เกิดขึ้นจากการสะท้อนแสง
เหตุการณ์ที่ 2, 3 และ 4 เกิดขึ้นจากการสะท้อนแสง
4. ถ้านำมันเทศสดชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งแช่ในน้ำฝนครึ่งชั่วโมงชิ้นมันเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใด
มันเทศเหี่ยวเพราะความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์มันเทศมากกว่าน้ำฝน
เหี่ยวย่นเพราะความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์มันเทศน้อยกว่าน้ำฝน
พองเต่งขึ้นเพราะความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์มันเทศมากกว่าน้ำฝน
อ่อนนุ่มขึ้นเพราะความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์มันเทศน้อยกว่าน้ำฝน

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตอบคำถาม ข้อ 5 - 6

ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 

ดาวเคราะห์

ระยะห่างจากดวงอาทิตย์(เท่าของโลก)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(km)

เวลาที่ใช้หมุนรอบตัวเอง(ชั่วโมง)

เวลาที่ใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์

ดาวพุธ

0.39

4,880

1407.50

88 วัน

ดาวศุกร์

0.72

12,104

2802

225วัน

โลก

1.00

12,756

24

365.25วัน

ดาวอังคาร

1.52

6,794

24.62

687วัน

ดาวพฤหัสบดี

5.20

142,984

9.93

11.9 ปี

ดาวเสาร์

9.54

120,536

10.70

29.45ปี

ดาวยูเรนัส

19.18

51,118

17.23

84.0 ปี

ดาวเนปจูน

30.06

49,528

16.10

164.8ปี

* กำหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง และ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตอบคำถาม ข้อ 5 - 6

ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 

ดาวเคราะห์

ระยะห่างจากดวงอาทิตย์(เท่าของโลก)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(km)

เวลาที่ใช้หมุนรอบตัวเอง(ชั่วโมง)

เวลาที่ใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์

ดาวพุธ

0.39

4,880

1407.50

88 วัน

ดาวศุกร์

0.72

12,104

2802

225วัน

โลก

1.00

12,756

24

365.25วัน

ดาวอังคาร

1.52

6,794

24.62

687วัน

ดาวพฤหัสบดี

5.20

142,984

9.93

11.9 ปี

ดาวเสาร์

9.54

120,536

10.70

29.45ปี

ดาวยูเรนัส

19.18

51,118

17.23

84.0 ปี

ดาวเนปจูน

30.06

49,528

16.10

164.8ปี

* กำหนดให้ 1 วัน เท่ากับ 24 ชั่วโมง และ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน

5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางไม่ถูกต้อง
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์มีผลต่อเวลาที่ใช้โคจรรอบดวงอาทิตย์
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ไม่มีผลต่อขนาดของดาวเคราะห์
เวลาที่ใช้ในการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากดวงอาทิตย์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์แต่ละดวงไม่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการหมุนรอบตัวเอง
6. อีริสเป็นดาวเคราะห์แคระขนาดใหญ่ ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 97 เท่าของโลก จากข้อมูลข้างต้นนักเรียนสามารถอนุมานได้ว่า
ดาวอีริสใช้เวลาหมุนรอบตัวเองมากกว่าโลก
ดาวอีริสใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์น้อยกว่าดาวเสาร์
ดาวอีริสใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์มากกว่า 164.8 ปี
ดาวอีริสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าโลก 97 เท่า
7. วัตถุต่าง ๆ ในจักรวาลนี้ต่างมีแรงดึงดูดระหว่างมวล (แรงโน้มถ่วง) ซึ่งกันและกัน รวมถึงแรงดึงดูดระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ด้วย ซึ่งหนึ่งในปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแรงดึงดูดระหว่างมวลนี้คือ ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง โลกของเราปกคลุมไปด้วยน้ำถึง 70% ซึ่งเมื่อโลกถูกแรงดึงดูดจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มากระทำ จะส่งผลให้ระดับของน้ำบริเวณต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างดังภาพ
 
            จากภาพแสดงให้เห็นปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในวันแรม 15 ค่ำ ซึ่งน้ำขึ้นและลงในระดับที่แตกต่างกันมาก หากดวงจันทร์โคจรไปอยู่ในตำแหน่ง A นักเรียนคิดว่าวันดังกล่าวเป็นวันอะไรและลักษณะของน้ำขึ้นน้ำลงจะเป็นอย่างไร
วันขึ้น 8 ค่ำ น้ำขึ้นและลงในระดับที่แตกต่างกันมาก
วันขึ้น 8 ค่ำ น้ำขึ้นและลงในระดับที่แตกต่างกันน้อย
วันแรม 8 ค่ำ น้ำขึ้นและลงในระดับที่แตกต่างกันมาก
วันแรม 8 ค่ำ น้ำขึ้นและลงในระดับที่แตกต่างกันน้อย
8. พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าต่อไปนี้

จากกฎของโอห์มที่กล่าวไว้ว่า “กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั้น จะแปรผันตรงกับ แรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับค่า ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า”ดังสมการ  V = IR

เมื่อ   V คือ แรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลต์

I   คือ กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์

R  คือ ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โอห์ม

จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

เมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 6 โวลต์ จะมีกระแสเท่ากับ 0.8 แอมแปร์
เมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่า 15 โวลต์ จะทำให้กระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น 2.0 แอมแปร์
กระแสไฟฟ้าเมื่อมีแรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ มีค่ามากกว่ากระแสไฟฟ้าเมื่อมีแรงดันไฟฟ้า 9 โวลต์
จากกราฟ ค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้าเท่ากับ 7.5 โอห์ม
9. ดาวทำการทดลองเกี่ยวกับการจำแนกสารโดยใช้กระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน โดยนำสารตัวอย่าง A, B และ C มาทำการกรองด้วยกระดาษกรอง และกระดาษเซลโลเฟน ได้ผลการทดลองดังตาราง
 

สารตัวอย่าง

ลักษณะที่มองเห็น

กรองด้วยกระดาษกรอง

กรองด้วยกระดาษเซลโลเฟน

A

ของเหลว ขุ่นเล็กน้อย

สังเกตไม่เห็นสารบนกระดาษกรอง ของเหลวที่กรองได้ยังคงขุ่นเล็กน้อย

มีของแข็งสีขาวขุ่นบนกระดาษ

เซลโลเฟน ของเหลวที่กรองได้ใส

B

ของเหลวสีแดงใส

สังเกตไม่เห็นสารบนกระดาษกรอง ของเหลวที่กรองได้สีแดงใส

สังเกตไม่เห็นสารบนกระดาษ

เซลโลเฟน  ของเหลวที่กรองได้สีแดงใส

C

อนุภาคขนาดเล็ก กระจายอยู่ในของเหลว

มีของแข็งสีขาวขุ่นบนกระดาษกรองและของเหลวที่กรองได้ใส

มีของแข็งสีขาวบนกระดาษเซลโลเฟน และของเหลวที่กรองได้ใส


ข้อความเกี่ยวกับประเภทของสารต่อไปนี้ ข้อใดถูก
A เป็นสารแขวนลอย B เป็นสารบริสุทธิ์
B เป็นสารละลาย C เป็นสารคอลลอยด์
C เป็นสารแขวนลอย A เป็นคอลลอยด์
B เป็นสารละลาย A และ C เป็นคอลลอยด์
อ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๐ – ๑๕
 
อ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๐ – ๑๕
 
๑๐. กลุ่มเป้าหมายหลักของบทอ่านข้างต้นคือใคร
ผู้ที่มีบาดแผลในช่องปาก
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเปาโล
บุคลากรภายในโรงพยาบาลเปาโล
ผู้ที่ถอนฟันหรือได้รับการผ่าตัดในช่องปาก
๑๑. ข้อมูลใดที่ไม่ได้ปรากฏในบทอ่านข้างต้น
แหล่งอ้างอิง
ข้อควรระวัง
หัวข้อเรื่อง
ผู้จัดทำ
จากข้อมูลข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า จริง หรือ ไม่จริง
จากข้อมูลข้างต้น พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า จริง หรือ ไม่จริง
๑๒. หลังการผ่าตัดภายในช่องปาก ผู้ป่วยสามารถแปรงฟันได้ตามปกติ
จริง
ไม่จริง
๑๓. งดดื่มสุราอย่างน้อย ๗ วัน หลังการถอนฟัน
จริง
ไม่จริง
๑๔. หากรู้สึกปวดแผลสามารถหาซื้อยารับประทานเองได้
จริง
ไม่จริง
๑๕. หลังผ่าตัดภายในช่องปากหรือถอนฟัน ๓ วันสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ
จริง
ไม่จริง
จงอ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๖ – ๑๘


จงอ่านบทอ่านต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๖ – ๑๘


๑๖. กลุ่มเป้าหมายของบทอ่านข้างต้นคือใคร
ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ
บุคคลทั่วไปที่ใช้อินเทอร์เน็ต
นักเรียนหรือนักศึกษา
๑๗. จุดประสงค์ของบทอ่านข้างต้นคืออะไร
ให้ความรู้
แนะนำ
ให้ข้อคิด
โน้มน้าวใจ
๑๘. ข้อใดไม่อาจสรุปได้จากบทอ่านข้างต้น
ครอบครัวควรจำกัดเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
ควรพิจารณาให้ดีก่อนโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์
ให้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
ไม่หลงเชื่อเนื้อหาโฆษณาที่กล่าวเกินจริง
ผู้สอบพึ่งพอใจในการใช้ระบบสอบออนไลน์มากน้อยเพียงใด (คะแนน 1 - 5)
ผู้สอบอยากแนะนำบอกต่อเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
ให้กับคนรู้จักมากน้อยเพียงใด (คะแนน 1-10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{"name":"ม.4_Part2 ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement (MSR) เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 กรุณาอ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำข้อสอบ ข้อสอบทดลองระบบสอบออนไลน์ครั้งนี้ เป้าหม", "url":"https://www.quiz-maker.com/QB27HJP3A","txt":"โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม), ระดับที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker