hngu ની આગામી બાકી રહેલ પરીક્ષાઓ કેવી રીતે યોજાવવી જોઈએ?

hngu ની આગામી બાકી રહેલ પરીક્ષાઓ કેવી રીતે યોજાવવી જોઈએ?
offline exam
online exam
offline MCQs
as university circular
{"name":"hngu ની આગામી બાકી રહેલ પરીક્ષાઓ કેવી રીતે યોજાવવી જોઈએ?", "url":"https://www.quiz-maker.com/QQ1V70O4J","txt":"hngu ની આગામી બાકી રહેલ પરીક્ષાઓ કેવી રીતે યોજાવવી જોઈએ?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker