ม.1_Part1

ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement (MSR)

เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กรุณาอ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำข้อสอบ

ข้อสอบทดลองระบบสอบออนไลน์ครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อให้ผู้สอบมีความรู้ความเข้าใจ และข้อควรระวังในการสอบ

โดยจำลองเวลาสอบ จำนวนข้อในระบบทดลองสอบออนไลน์เป็นเพียงบางส่วนของการสอบจริง

ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งจำนวนของข้อสอบจริงให้ผู้เข้าสอบทราบก่อน

แบบทดสอบฉบับนี้มีเวลาทำข้อสอบ  40  นาที

ข้อสอบส่วนที่ 1 ทั้งหมด  28  ข้อ  ประกอบด้วย

         ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ แบบปรนัย 18 ข้อ (ข้อ 1 - 18)

         ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ แบบปรนัย 10 ข้อ (ข้อ 19 - 28)

 
ข้อสอบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม)
ระดับที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน
โรงเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษา
จังหวัดของโรงเรียนปัจจุบัน
เบอร์โทรติดต่อ
Email:
*reference This sample questions are adopted from Cambridge Assessment English past-year papers and online practice tests.
 
*reference This sample questions are adopted from Cambridge Assessment English past-year papers and online practice tests.
 
Question 1 – 5
 
Read the sentences about an internet café.
Choose the best word for each space.
 
Question 1 – 5
 
Read the sentences about an internet café.
Choose the best word for each space.
 
1. The internet café quickly became ............ with Ivan and his friends.
favourite
popular
excellent
2. It only ............ Ivan five minutes to get to the café.
takes
has
gets
3. Ivan often ............ his friends there after school.
waits
meets
goes
4. The café has different ............ of computer games that they can play.
things
ways
kinds
5. Ivan thinks there is a lot of ............ information on the internet.
certain
sure
useful
Question 6 – 12
 
Read the sentences about a young swimmer. Choose the best word for each question.
 
 
Ana Johnson

Ana Johnson is a 13-year-old swimmer who lives in Melbourne in Australia. Her dream is to swim for Australia in the next Olympics.

She swims in both long and short races and she has already come first in many important competitions.

 

As well as spending many hours in the pool, Ana also makes time for studying and for friends.

`I have lots of friends who swim and we're very close. It's much easier to have friends who are swimmers because they also have to get up early to practise like me and they understand this kind of life. But I'm not so different from other people my age. In my free time I also enjoy going to the movies and parties. There are also some good things about swimming for a club. I travel a lot for competitions and I've made friends with swimmers from other Australian cities and from other parts of the world.'

 

Ana is becoming well known in Australia and she believes it is important to get more young people interested in swimming. `I don't mind talking to journalists and having my photograph taken. But last year I was on TV and that was much more fun.'

Question 6 – 12
 
Read the sentences about a young swimmer. Choose the best word for each question.
 
 
Ana Johnson

Ana Johnson is a 13-year-old swimmer who lives in Melbourne in Australia. Her dream is to swim for Australia in the next Olympics.

She swims in both long and short races and she has already come first in many important competitions.

 

As well as spending many hours in the pool, Ana also makes time for studying and for friends.

`I have lots of friends who swim and we're very close. It's much easier to have friends who are swimmers because they also have to get up early to practise like me and they understand this kind of life. But I'm not so different from other people my age. In my free time I also enjoy going to the movies and parties. There are also some good things about swimming for a club. I travel a lot for competitions and I've made friends with swimmers from other Australian cities and from other parts of the world.'

 

Ana is becoming well known in Australia and she believes it is important to get more young people interested in swimming. `I don't mind talking to journalists and having my photograph taken. But last year I was on TV and that was much more fun.'

6. Ana hopes she will become an Olympic Swimmer.
Right
Wrong
Doesn't say
7. Ana knows that she is better at short races than long ones.
Right
Wrong
Doesn't say
8. Ana has won a lot of swimming competitions.
Right
Wrong
Doesn't say
9. It is difficult for Ana to make friends with other people who swim.
Right
Wrong
Doesn't say
10. Ana likes doing the same things as other teenagers.
Right
Wrong
Doesn't say
11. Ana has met people from different countries at swimming competitions.
Right
Wrong
Doesn't say
12. Ana prefers speaking to journalists to being on television.
Right
Wrong
Doesn't say
Questions 13 - 18
 
For each question, choose the correct answer.
Questions 13 - 18
 
For each question, choose the correct answer.
13.

The bicycle that’s for sale was built for a child.
Some parts of the bicycle must be changed.
Debbie is selling the bike because she’s too big for it now.
14.
Tim thinks Ben should look on the concert website.
Tim hopes that Ben will be able to come with him.
Tim wants to know if Ben can pay him back today.
15.
15
You get into the park by going this way.
It is more expensive to go here alone.
You will have fun if you come with friends.
16.
16.
Emma knows that Lynne can’t be at the party when it starts.
Emma wants to go to the party a bit later than Lynne.
Emma wants to go out with Lynne but not to the party.
17.
17.
The ice cream shop is open for only 2 hours.
Two ice creams will cost the same as one.
You can get free ice creams all afternoon.
18. Why did Sophie write this message?
18.
to check if Anna has completed her homework
to let Anna know what they did in class today
to ask Anna to contact her about the homework
19. ถ้าจับกลุ่มจำนวนนับ 1, 2, 3, 4, 5, … เป็นกลุ่ม ๆ ละ 1 จำนวน, 3 จำนวน, 5 จำนวน, 7 จำนวน, …
ดังตัวอย่าง

[1]

[2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14,15,16]

ซึ่งกล่าวได้ว่า   3 จะเป็นจำนวนในลำดับที่ 2 ของกลุ่มที่ 2

                     8 จะเป็นจำนวนในลำดับที่ 4 ของกลุ่มที่ 3

               และ 16 จะเป็นจำนวนในลำดับสุดท้ายของกลุ่มที่ 4

จงหาว่าเมื่อจับกลุ่มของจำนวนนับตามแบบรูปข้างต้น จำนวนในลำดับที่ 21 ของกลุ่มที่ 21 คือจำนวนใด

321
365
421
431
465
พิจารณารูปต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 20 – 21
พิจารณารูปต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 20 – 21

20. จุด ค อยู่บนส่วนของเส้นตรง ก ง จงหาว่า มุม ข ค ง มีขนาดเท่าใด

 
 
โจทย์32 – 33
50 °
110 °
120 °
130 °
150 °
21. หากส่วนของเส้นตรง ก ง // ข จ จงหาว่ามุม ก ข จ มีขนาดเท่าใด
30 °
40 °
50 °
60 °
70 °
22. ข้อใดไม่ใช่รูปคลี่ของพีระมิดฐาน 6 เหลี่ยม

A เท่านั้น
B และ C
C และ D
A และ C
A และ D
พิจารณาตารางราคาขายเนื้อสัตว์ดังต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 23 – 25

พิจารณาตารางราคาขายเนื้อสัตว์ดังต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 23 – 25

23. หากไม่คำนึงปัจจัยอื่นใด ติ๊ดตี่ควรเลือกสัตว์ทะเลชนิดใดเพื่อขายแบบขายส่งในประเทศ จึงจะได้ราคาดีที่สุด
หอยแมลงภู่
กุ้งตัวใหญ่
หมึกกระดอง
ปลาดอลลี่
มีคำตอบถูกมากกว่า 1 คำตอบ
24. ลูกค้าของติ๊ดตี่ต้องการหาส่วนต่างของราคาหมูสันในในประเทศแบบขายปลีกและขายส่ง จะได้เท่าใด
15.005 บาท
15.095 บาท
15.995 บาท
16.095 บาท
16.995 บาท
25. ถ้าติ๊ดตี่ขายเป็ดและหอยแมลงภู่ในประเทศอย่างละ 25 กิโลกรัม โดยขายในราคาขายปลีกทั้งหมด ติ๊ดตี่จะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาท
8,375 บาท
8,380 บาท
8,385 บาท
8,390 บาท
8,395 บาท
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตอบค าถามข้อ 26 – 28

แบงค์สนใจจะซื้อของออนไลน์ โดยตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อ Smart Phone เอาไว้ไม่เกิน 20,000 บาท และได้ข้อมูลราคาจากร้านค้าสามแห่ง ดังต่อไปนี้

 
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตอบค าถามข้อ 26 – 28

แบงค์สนใจจะซื้อของออนไลน์ โดยตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อ Smart Phone เอาไว้ไม่เกิน 20,000 บาท และได้ข้อมูลราคาจากร้านค้าสามแห่ง ดังต่อไปนี้

 
26. หากแบงค์ต้องการซื้อ Smart Phone เพื่อเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนในวันวาเลนไทน์ ร้านใดที่ขาย Smart Phone รวมค่าจัดส่งแล้วอยู่ในงบประมาณของแบงค์
ร้านค้าแห่งที่ 1
ร้านค้าแห่งที่ 2
ร้านค้าแห่งที่ 3
ร้านค้าแห่งที่ 1 และ 2
ร้านค้าแห่งที่ 2 และ 3
22 วัน
23 วัน
24 วัน
25 วัน
26 วัน
28. จากข้อมูลข้างต้น ร้านค้าที่ 3 เปลี่ยนการจัดส่งเป็นแบบ EMS (200 บาท) ทั้งหมด จงพิจารณาว่าแบงค์ควรซื้อ Smart Phone จากร้านใด
ร้านค้าแห่งที่ 1
ร้านค้าแห่งที่ 2
ร้านค้าแห่งที่ 3
ไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
ข้อมูลไม่เพียงพอ
ผู้สอบพึ่งพอใจในการใช้ระบบสอบออนไลน์มากน้อยเพียงใด (คะแนน 1 - 5)
ผู้สอบอยากแนะนำบอกต่อเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
ให้กับคนรู้จักมากน้อยเพียงใด (คะแนน 1-10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{"name":"ม.1_Part1 ตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบคัดเลือก Minimum Standard Requirement (MSR) เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กรุณาอ่านคำอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำข้อสอบ ข้อสอบทดลองระบบสอบออนไลน์ครั้งนี้ เป้าหม", "url":"https://www.quiz-maker.com/QSV0RWQ5F","txt":"โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย (โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านาม), ระดับที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker