Quiz on Imam Mahdi (a.s.) - Part II

Imam Mehdi [a s ] ke baazuo per kya naksh likha hai ?
[sura yasin Ayat 80]
[sura bani Israael Ayat 80]
[sura baqrah Ayat 80]
[sura qadr Ayat 80]
Imam Mahdi (a.s.) ka laqab _________
Baqiyatullah, Hujjat
Mehdi, Muntazar
Ghareem, Qaem
Sabhi options
Imam e zamana [a s ] ki gaibat kiss nabi se mushabeat hai ?
Janab e Yusuf (a)
Janabe Yaqoob (a)
Janabe Aadam (a)
Janabe Ibrahim (a)
Imam e Zamana atfs ki Wiladat kaunse Nabi se Mushabeh hai ?
Hazrat Hazrat Musa a.s.
Hazrat Isa a.s.
Hazrat Yusoof a.s.
Imam e Zamana atfs jo Khat hume likhte hai usse kya kahte hai ?
Areeza
Tauqee
Lauh
Zikr
Kaunse Aleme Deen ki Wiladat Imame Zaman atfs ki Dua se hue the?
Sheikh Mufeed
Sheikh Sadooq
Sheikh Mutahheri
Sheikh Muntazeri
Woh Kounsi Ziyarat hai ju Imam e Zamana atfs se Jisme Karbala ki shahidu ka Zikr hua hai?
Zyarate Aashura
Zyarate Waresa
Zyarate Nahiya
Zyarate Jame'a
Wo konsi mashoor kitab hai jisme gaibate Imam Zamana (a) me humari zimmmedariyan bayan ki gayee hai?
Tauzeehul Masael
Usoole kafi
Tehzeebul Islam
Mikyalul makarem
Imam Zamana (a.s. ) ke zikr par sarr par haath rakhna kiss imam a.s. ke tariqe ke baad raa’ej huwa?
Imam Jawad (a.s.)
Imam Ali Raza(a.s)
Imam Husain (a.s.)
Imam Hasan Askari (a.s.)
Aap ka naam aur shahar ka nam?
0
{"name":"Quiz on Imam Mahdi (a.s.) - Part II", "url":"https://www.quiz-maker.com/QVM7B2K","txt":"Imam Mehdi [a s ] ke baazuo per kya naksh likha hai ?, Imam Mahdi (a.s.) ka laqab _________, Imam e zamana [a s ] ki gaibat kiss nabi se mushabeat hai ?","img":"https://www.quiz-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}
Powered by: Quiz Maker