กระดูกกระเดี้ยว
ประเมินความเสี่ยง
ในการเป็นโรคกระดูกพรุน

ประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน
ด้วย KKOS Score (Khon Kaen Osteoporosis Study Score)
Tool เพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน
ค้นคว้าโดย ศ.นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน
ด้วย KKOS Score (Khon Kaen Osteoporosis Study Score)
Tool เพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน
ค้นคว้าโดย ศ.นพ. ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
< 45
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
> 90
< 30
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
> 90
{"name":"ประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน", "url":"https://www.quiz-maker.com/QTBFL85","txt":"มาประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนกัน!","img":"https://cdn.poll-maker.com/34-1150887/--cover-02.jpg?sz=1200-01641002530681305300"}
Powered by: Quiz Maker